Regulamin serwisu internetowego www.felgi4u.pl

Regulamin obowiązuje od 01.04.2022 r.

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://felgi4u.pl jest prowadzony przez firmę R1 Concept z siedzibą w Lublinie, Abramowice Prywatne 66, 20-388 Lublin, NIP 9462294093, numer telefonu 81 473 20 90, adres poczty email bok@felgi4u.pl.
 2. Definicje

Sprzedawca – R1 Concept z siedzibą w Lublinie, Abramowice Prywatne 66, 20-388 Lublin, NIP 9462294093

Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://felgi4u.pl , za pośrednictwem którego Kupujący może uzyskać informacje o produkcie i składać Zamówienia.

Konto – zbiór informacji o Kupującym, składanych przez niego Zamówień, oraz działaniach dokonywanych w obrębie Sklepu.

Kupujący – każdy podmiot, który dokonał Zamówienia w Sklepie po uprzedniej akceptacji warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowa sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13-ty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18-ego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Indywidualny Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą fizyczną który zawiera ze Sprzedawcą umowę (w tym umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego .

Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych Kupującego, zamieszczony w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Towar – rzecz ruchoma, oferowana przez Sprzedającego w Sklepie.

Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru, wyrażona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu (zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie), w sposób umożliwiający Sprzedawcy identyfikację Kupującego, rodzaj i liczbę Towaru, cenę Towaru, formę płatności oraz miejsce jego dostawy.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest posiadanie dostępu do internetu, aktywnego konta poczty e-mail oraz odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 3. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa jak również postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.
 • 2. Opis sprzedawanych produktów.
 1. Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora.
 2. Wyjątkiem mogą być Towary zamieszczone z cechą „Wyprzedaż”, cecha ta zostanie wyraźnie zaznaczona przez Sprzedawcę na karcie danego Towaru.
 3. Zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 („Ogumienie – Pakowanie, przechowywanie i transport”). Za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.
 4. Ceny Towarów zamieszczonych w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości 23%.
 5. Cennik Towarów zamieszczonych na stronach Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa i nie odzwierciedla aktualnych stanów magazynowych.
 • 3. Rejestracja i składanie zamówień.
 1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie rejestracji Konta Kupującego i umożliwia korzystanie ze Sklepu po zalogowaniu.
 2. Rejestracja Konta Kupującego w Sklepie internetowym jest dobrowolna oraz bezpłatna.
 3. Kupujący może także przeglądać ofertę Sklepu oraz składać zamówienia bez rejestracji Konta, jednakże po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji.
 4. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Akceptujemy jedynie zamówienia złożone za pośrednictwem formularza na stronie Sklepu https://felgi4u.pl
 6. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja przez Kupującego niniejszego Regulaminu, co Kupujący potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu przez Kupującego podczas składania zamówienia uniemożliwia nabycie Towaru w Sklepie internetowym.
 7. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Kupującego jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia oznaczonych jako niezbędne oraz wyrażenie przez Kupującego, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako niezbędne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia.
 8. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego https://felgi4u.pl należy skompletować wybrany Towar poprzez dodanie go do Koszyka oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami celem finalizacji procesu zamawiania.
 9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail o temacie „Potwierdzenie Zamówienia”).
 10. W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanych informacji dotyczących Zamówienia z ofertą sklepu, Kupujący niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Sprzedawcę.
 11. W przypadku niektórych towarów mało popularnych lub sprowadzanych na indywidualne zamówienie Kupującego zastrzegamy sobie możliwość pobrania zadatku lub przedpłaty od Kupującego
 • 4. Dostawa Towarów.
 1. Koszt dostawy dla Zamówień opłaconych przez Kupującego w ciągu 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia jest bezpłatny i dotyczy terytorium Polski.
 2. Wysyłka Towaru „za pobraniem” jest każdorazowo płatna, a koszt dostawy uzależniony jest od wielkości i wagi Towaru, przykładowo dla kompletu felg (4sztuki) cena wysyłki waha się w przedziale od 49zł do 99zł.
 3. Zakupiony Towar dostarczany jest do Kupującego za pośrednictwem firmy spedycyjnej wskazanej przez Sprzedającego.
 4. Czas dostawy Towarów wynosi do 10 dni roboczych dla większości produktów dostępnych w Sklepie. Maksymalny czas dostawy Towarów wynosi 60dni i dotyczy felg kutych wykonywanych na specjalne zamówienie Kupującego.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wysłany Towar w przypadku wskazania przez Kupującego niewłaściwego adresu dostawy Towaru.
 6. Dokładamy wszelkich starań aby należycie przygotować Towar do wysyłki. Na Kupującym ciąży jednak obowiązek sprawdzenia w momencie dostawy zgodności Towaru z Zamówieniem oraz weryfikacji w obecności pracownika firmy spedycyjnej, otrzymanego Towaru pod względem uszkodzeń mogących powstać podczas transportu Towaru do Kupującego.
 • 5. Formy płatności.
 1. Przedpłata, przelew tradycyjny na konto bankowe – darmowa wysyłka Towaru.
 2. Przelewy błyskawiczne Przelewy24 – darmowa wysyłka Towaru.
 3. Płatności elektroniczne PayPal – darmowa wysyłka Towaru.
 4. Płatność przy odbiorze (za pobraniem) – wysyłka płatna.
 • 6. Prawo odstąpienia od umowy.
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134.) Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu odstąpienia od umowy należy liczyć od dnia dostarczenia Towaru na adres wskazany przez Kupującego.
 3. Konsument może wykonać wskazane w pkt. 1 powyżej prawo odstąpienia od umowy, wysyłając formularz odstąpienia od umowy na adres poczty elektronicznej Sprzedającego bok@felgi4u.pl
 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu oraz w zakładce „Obsługa Klienta” w Sklepie Internetowym.
 5. Koszt zwrotu Towaru ponosi Konsument.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
 7. Płatności zostaną zwrócone przez Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy, na konto bankowe wskazane przez Konsumenta.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedający ma prawo obciążyć Konsumenta dodatkowymi kosztami w przypadku stwierdzenia pogorszenia cech pierwotnych Towaru.
 10. Kupującemu nie będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku Towarów posiadających indywidualne cechy, wykonanych na indywidualne zamówienie Kupującego, dotyczy to zwłaszcza felg kutych.
 • 7. Reklamacja
 1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady Towarów.
 2. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Obsługa Klienta”, lub wysyłając opis i szczegółową dokumentację fotograficzną reklamowanego Towaru na adres poczty internetowej Sprzedającego bok@felgi4u.pl
 3. Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. W szczególnych przypadkach, a zwłaszcza gdy proces reklamacji wymaga powołania dodatkowej opinii biegłego, lub przetransportowania Towaru do producenta, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego.
 • 8. Dane osobowe oraz Polityka Prywatności.
 1. Administratorem danych osobowych jest R1 Concept z siedzibą w Lublinie, Abramowice Prywatne 66, 20-388 Lublin, NIP 9462294093, numer telefonu 81 473 20 90, adres poczty email bok@felgi4u.pl, zwany dalej Administratorem.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu, a zwłaszcza do składania Zamówień na Towary.
 3. Administrator dokona należytej staranności związanej z ochroną danych Kupującego i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym.
 4. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 5. Przetwarzane przez Administratora danych osobowych Kupującego odbywa się, w szczególności w celu podjęcia działań zmierzających do złożenia zamówienia, zawarcia umowy i wystawiania dowodów księgowych, realizacji usługi dostawy Towarów, przeprowadzania postępowania reklamacyjnego, a także rozliczeń finansowych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Zgody odrębnej w celu wyboru preferowanej formy przekazywania informacji marketingowych. Prawnie uzasadnionego interesu Administratora celem marketingu produktów i usług, w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz przygotowanie oferty produktów lub usług uwzględniającej preferencje zakupowe.
 6. Dane osobowe mogą być transferowane i przekazane podmiotom zewnętrznym, przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami dotyczącymi procesu realizacji zamówienia w Sklepie internetowym.
 7. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Kupującego do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, nie dłużej jednak niż 5 lat.
 • 9. Postanowienia końcowe.
 1. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów, w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).